Call: 0860 103 236

For up to date information about the pandemic visit www.sacoronavirus.co.za

Our Rules regulate the relationship between the office and its subscribing insurers as well as the relationship between the office and every complainant who lodges a complaint with the office.

We have made these Rules available here as downloadable PDF documents in five of South Africa’s official languages: English, Afrikaans, South Sotho, Xhosa and Zulu.

Rules – English

These Rules, effective from 1 January 1998 and last amended with effect from 11 March 2022, regulate the relationship between the Ombudsman for Long-term Insurance (the Ombudsman) and each member of…

Rules – Afrikaans

Hierdie Reglement, wat sedert 01 Januarie 1998 van krag en laas met effek van 11 Maart 2022 gewysig is, reël die verhouding tussen die Ombudsman vir Langtermynversekering (die Ombudsman) en elke lid van die langtermynversekeringsbedryf…

Rules – Xhosa

Le Mithetho, iqale ukusebenza ngomhla woku-1 kuJanuwari ka-1998 kwaye yagqityezelwa ukulungiswa ukususela ngomhla we-11 kuMatshi ka-2022 ilawula ubudlelwane phakathi kwe-Ombudsman ye-Inshurensi yexesha…

Rules – South Sotho

Melao ena, e sebetsa ho tloha ka la 1 Pherekhong 1998, ‘me ea ho qetela e fetotsoe ho tloha ka la 11 Hlakubele 2022, e laola likamano lipakeng tsa Ombudsman bakeng sa Inshorense ea Nako…

Rules – Zulu

Le Mithetho, yaqala ukusebenza kusukela mhla lu-1 kuMasingana 1998 futhi yagcina ukuchitshiyelwa kusukela mhla ziyi-11 kuNdasa wezi-2022 ilawula ubudlelwano phakathi kuka-Ombudsman Womshuwalense Wesikhathi…

Subscribe to our Newsletter