Call: 0860 103 236

For up to date information about the pandemic visit www.sacoronavirus.co.za

Hierdie Reglement, wat sedert 01 Januarie 1998 van krag en laas met effek van 11 Maart 2022 gewysig is, reël die verhouding tussen die Ombudsman vir Langtermynversekering (die Ombudsman) en elke lid van die langtermynversekeringsbedryf wat aan die Ombudsmanskema behoort, asook tussen die Ombudsman en elke klaer wat ‘n klagte by die Ombudsman se kantoor aanhangig maak.

 

1. Doelstelling

1.1        Die doelstelling van die Ombudsman is om klagtes teen deelnemende lede te ontvang en by wyse van bemiddeling, versoening, aanbeveling of beslissing te besleg.

1.2        Die Ombudsman streef daarna om toe te sien dat:

1.2.1     hy of sy in die beregting van klagtes onafhanklik en objektief optree en deur niemand in die uitoefening van sy of haar gesag voorgesê word nie;

1.2.2     hy of sy informele, billike en koste-effektiewe prosedures toepas;

1.2.3     hy of sy ‘n ewewig tussen die belange van klaers en deelnemende lede handhaaf;

1.2.4     hy of sy behoorlik op oorwegings van billikheid ag slaan;

1.2.5     hy of sy, sover doenlik en onderhewig aan Reglemente 3.8 en 7 hieronder, vertroulikheid ten opsigte van elke klagte wat ontvang word, handhaaf;

1.2.6     hy of sy met die Raad saamwerk wat ingevolge die “Financial Sector Regulation Act”,  (Wet 9 van 2017) ingestel is, ten einde openbare bewustheid van die bestaan, funksie en funksionering van die Ombudsman en die Ombudsman se kantoor te bevorder asook om verbruikers en potensiële klaers van beskikbare forums bewus te maak alwaar dispute besleg kan word.

1.2.7     deelnemende lede teenoor diegene met wie hulle ooreenkomste aangaan, regverdig optree, sodanige ooreenkomste na letter én gees nakom en aan sodanige persone ‘n doeltreffende diens lewer.

 

2. Jurisdiksie

2.1        Behoudends Reglement 2.2, ontvang en oorweeg die Ombudsman elke klagte wat voortspruit uit die gebruikmaking deur die klaer van die dienste van ‘n deelnemende lid en elke klagte van ‘n klaer wat ‘n polishouer, ‘n opvolger in titel, ‘n bevoordeelde, ‘n versekerde lewe of ‘n premiebetaler is of beweer om een te wees, teen ‘n deelnemende lid met betrekking tot of wat voortspruit uit die bemarking, sluiting, vertolking, administrasie, implementering of beëindiging van enige langtermynversekeringskontrak wat in die Republiek van Suid-Afrika bemark is of tot stand gekom het.

2.2        Die Ombudsman oorweeg nie ‘n klagte:

2.2.1     as dit die onderwerp van ‘n regsgeding is wat ingestel is of ingestel was en nie teruggetrek is nie, of as ‘n sodanige regsgeding in die vooruitsig gestel word, deur die klaer teen die deelnemende lid onderwyl die klagte steeds by die Ombudsman onder oorweging is; of

2.2.2     as dit vantevore deur die Ombudsman besleg was, tensy nuwe getuienis na vore kom wat bes moontlik ‘n ander lig op die Ombudsman se vroeëre beslissing mag werp; of

2.2.3     as drie jaar of meer verstryk het sedert die datum waarop die klaer bewus was of bewus behoort te gewees het dat hy of sy rede het om ‘n klagte by die Ombudsman aanhangig te maak, tensy die versuim om so ‘n klagte binne die gemelde tydperk te opper aan omstandighede te wyte is waarvoor die klaer, na die oordeel van die Ombudsman, nie te blameer is nie.

 

3. Prosedure

3.1        Die Ombudsman verg, of moet in gepaste omstandighede toesien, dat alle klagtes tot geskrewe of elektroniese vorm herlei word, win sodanige verdere inligting of deskundige advies in as wat nodig geag word en poog om elke sodanige klagte by wyse van bemiddeling, versoening, aanbeveling of, by gebreke daaraan, beslissing, te besleg.

3.2        Die gemelde beslissing kan wees om:

3.2.1     die klagte nie te oorweeg nie;

3.2.2     die klagte in sy geheel of ten dele te handhaaf;

3.2.3     die klagte van die hand te wys;

3.2.4     ‘n uitsluitsel van ‘n prosessuele of bewysregtelike aard te gee;

3.2.5     vergoeding toe te ken, ongeag of enige beslissing ooreenkomstig Reglement 3.2.2 of 3.2.3 gemaak word, vir beduidende ongerief of leed of vir finansiële skade wat deur ‘n klaer as gevolg van ‘n fout, versuim of wanadministrasie (insluitend kennelik onaanvaarbare of onbekwame diens) aan die kant van ‘n deelnemende lid ondervind of gely is; met dien verstande dat die omvang van sodanige vergoeding nie R50,000 te bowe gaan nie;

3.2.6     ‘n bevel te maak dat ‘n deelnemende lid, benewens enige ander aanbeveling of beslissing wat gemaak is, rente op die tersaaklike som betaal teen ‘n koers en vanaf ‘n datum wat in die omstandighede as regverdig en billik geag word;

3.2.7     ‘n deelnemende lid te gelas om op sodanige wyse met betrekking tot die afhandeling van ‘n bepaalde klagte op te tree, of nie op te tree nie, soos die Ombudsman nodig mag ag;

3.2.8     ‘n verklarende bevel uit te reik.

3.3        Die Ombudsman mag verseg om ‘n klagte te oorweeg of mag dit van die hand wys, op enige stadium van die hantering van ‘n klagte, as dit vir hom of haar voorkom of:

3.3.1     die klagte geen redelike vooruitsig het om te slaag nie;

3.3.2     die klagte op ‘n oneerlike, ligsinnige, kwelsugtige, kwetsende of onredelike wyse aangevoer word;

3.3.3     die klagte meer toepaslik deur ‘n hof afgehandel kan word; of

3.3.4     die klagte hoofsaaklik oor beleggingsprestasies of die legitieme uitoefening deur ‘n deelnemende lid van sy bedryfsoordeel gaan; of

3.3.5     die klaer nie beduidende ongerief of leed of finansiële skade, óf soos in Reglement 3.2.5 bedoel, óf hoegenaamd, ondervind of gely het of waarskynlik sal ondervind of ly nie.

3.4        As ‘n klaer of ‘n deelnemende lid versuim of weier om binne ‘n vooraf bepaalde tydperk sodanige gegewens te verstrek as wat deur die Ombudsman verlang word, staan dit die Ombudsman vry om op grond van die gegewens wat op daardie tydstip wel tot sy of haar beskikking is, ‘n beslissing te vel.

3.5        ‘n Beslissing van die Ombudsman is op die betrokke deelnemende lid bindend.

3.6        ‘n Beslissing van die Ombudsman belet ’n klaer nie om daarna ‘n regsgeding met betrekking tot so ‘n beslissing teen die deelnemende lid aanhangig te maak nie.

3.7        Alle skakeling tussen, aan die een kant, die kantoor van die Ombudsman en ‘n klaer en, aan die ander kant, die kantoor en ‘n deelnemende lid, met betrekking tot ‘n klagte en alle dokumentasie wat met die oog daarop tot stand gekom het, word by ooreenkoms as gepriviligeerd beskou en is as sodanig teen blootlegging in getuienis bestand, behalwe kragtens hofbevel of die instemming van die betrokke partye.

3.8          Indien ‘n beslissing teen ‘n deelnemende lid ingevolge Reglement 3.2.2 gemaak is of indien daar in ‘n appèl deur ‘n klaer, ‘n besluit deur die appèltribunaal geneem word dat die appèl wesenlik suksesvol was, soos voorsien in Reël  6.8.3., moet die Ombudsman sodanige beslissing tesame met ‘n opsomming van die ter sake feite, die redes vir die beslissing en die identiteit van die deelnemende lid publiseer; met dien verstande dat die Ombudsman nie sodanig sal publiseer nie indien daar rede is om te dink dat sodanige publikasie die identiteit van die klaer, die polishouer, ‘n regsopvolger, ‘n begunstigde, ‘n versekerde lewe of ‘n premiebetaler sal onthul. Met dien verstande verder dat daar geen publikasie sal wees nie van ‘n beslissing van die Ombudsman teen ‘n deelnemende lid indien die deelnemende lid op appèl wesenlik suksesvol was, soon voorsien in Reël 6.9.1

 

4. Verjaring

Die ontvangs van ‘n klagte deur die Ombudsman skort enige toepaslike tydsbeperkende bepaling of die loop van verjaring kragtens die Verjaringswet (Wet 68 van 1996) vir die tydperk op vanaf sodanige ontvangs totdat die klagte deur die betrokke klaer teruggetrek, deur die Ombudsman besleg of enige appèl ingevolge hierdie Reglement afgehandel is.

 

5. Beslegting van Feitelike Geskille

5.1        Die Ombudsman besleg feitelike geskille op ‘n oorwig van waarskynlikhede en met inagneming van die bewyslas.

5.2        As die Ombudsman van oordeel is dat ‘n wesenlike of deurslaggewende feitelike geskil nie op ‘n oorwig van waarskynlikhede en met inagneming van die bewyslas besleg kan word nie, word die betrokke partye daarvan verwittig dat geen beslissing ten gunste van óf die een óf die ander party gemaak kan word nie.

5.3        Reglement 5.2 ten spyt, as die Ombudsman en al die betrokke partye eenstemmig is dat ‘n klagte of ‘n wesenlike en deurslaggewende feitelike geskilpunt ten beste by wyse van die aanhoor van getuienis besleg kan word, kan dit aldus besleg word.

5.4        Verrigtinge van hierdie aard word deur die Ombudsman of deur enige  ander persoon of persone wat deur hom of haar vir dié doel benoem word, behartig.

5.5        Tydens sodanige verrigtinge word geskilpunte van ‘n prosessuele of bewysregtelike aard deur die Ombudsman of sodanige ander persoon of persone as wat aldus benoem is, beslis.

 

6. Appèlle

6.1        ‘n Klaer of ‘n deelnemende lid wat deur ‘n beslissing van die Ombudsman verontreg voel, kan by die Ombudsman aansoek doen om verlof om teen sodanige beslissing na ‘n aangewese appèl-tribunaal te appelleer.

6.2        ‘n Sodanige aansoek moet binne een kalendermaand vanaf die datum waarop die beslissing waarteen geappelleer word, gemaak is, gedoen word.

6.3        Sodanige verlof word verleen:

6.3.1     as die beslissing teen die deelnemende lid gemaak is en ‘n bedrag behels wat R250 000 of sodanige ander bedrag as wat die Raad van tyd tot tyd mag bepaal, te bowe gaan; of

6.3.2     as die Ombudsman van oordeel is dat die beslissing as sodanig of die betrokke geskilpunt van aansienlike openbare of bedryfsbelang is; of

6.3.3     as die Ombudsman van oordeel is dat die beswaarde klaer of die deelnemende lid ‘n redelike vooruitsig het om met ‘n appèl voor ‘n aangewese appèltribunaal te slaag.

6.4        Die lid of lede van die appèltribunaal  word deur die Ombudsman benoem met die goedkeuring van al die betrokke partye of, by gebreke daaraan, met die goedkeuring van die Voorsitter van die Raad of, as hy of sy nie beskikbaar is nie, van twee lede van die Raad wat nie aan die bedryf verbonde is nie.

6.5        Die Ombudsman berei die oorkonde vir oorweging deur die appèl-tribunaal voor.

6.6        Kwessies van ‘n prosessuele of bewysregtelike aard word deur die appèltribunaal self beslis.

6.7        Die besluit van die appèl-tribunaal is finaal en bindend:

6.7.1     as die klaer die appellant is: op al die betrokke partye;

6.7.2     as die deelnemende lid die appellant is; op sodanige lid.

6.8        Waar die klaer die appellant  is:

6.8.1     mag van hom of haar verlang word om sodanige bedrag as wat die Ombudsman as gepas beskou in die trustrekening van ‘n prokureur wat deur die Ombudsman vir die doel aangewys is, te stort;

6.8.2     sodanige bedrag word in trust gehou hangende die afhandeling van die appèl;

6.8.3     as die appèl, na die oordeel van die appèltribunaal wesenlik suksesvol was, word sodanige bedrag aan die klaer terugbetaal;

6.8.4     as die appèl, na die oordeel van die appèltribunaal wesenlik onsuksesvol was, word sodanige bedrag deur die Ombudsman aangewend om die koste wat deur die Ombudsman in verband met die verrigtinge op appèl aangegaan is in die geheel of gedeeltelik te delg, en word enige balans aan die klaer terugbetaal.

6.9        Waar die deelnemende lid die appellant is en:

6.9.1     die appèl, na die oordeel van die appèltribunaal wesenlik suksesvol was, dra die Ombudsman die koste wat deur hom of haar in verband met die verrigtinge op appèl aangegaan is;

6.9.2     die appèl, na die oordeel van die appèltribunaal wesenlik onsuksesvol was, is die deelnemende lid aanspreeklik vir die koste wat deur die Ombudsman in verband met die verrigtinge op appèl aangegaan is.

 

7. Nakoming

7.1        As ‘n deelnemende lid sou versuim of weier om ‘n beslissing van die Ombudsman te gehoorsaam:

7.1.1     word hy deur die Ombudsman kennis gegee om binne vier weke of sodanige langer tydperk as wat die Ombudsman mag bepaal, aan die beslissing gehoor te gee;

7.1.2     as die deelnemende lid versuim of weier om aan sodanige kennisgewing gehoor te gee, meld die Ombudsman sodanige versuim of weiering by die Voorsitter van die Langtermyn- versekeringsombudsmanskomitee (die Komitee) aan.

7.2        Die Ombudsman mag daarna:

7.2.1     besluit of enige verdere geleentheid aan die deelnemende lid gegun word om vertoë te rig waarom die stappe wat hierna vermeld word, nie in werking gestel sal word nie;

7.2.2     die feit van sodanige versuim of weiering op sodanige wyse as wat die Ombudsman goeddink, publiseer;

7.2.3     die lidmaatskap van die betrokke deelnemende lid, met die goedkeuring van die Voorsitters van sowel die Raad as die Komitee, opskort of beëindig;

7.2.4     die feit van sodanige opskorting of beëindiging van lidmaatskap op sodanige wyse as wat die Ombudsman goeddink, publiseer.

 

8. Inligting aangaande die Ombudsman

Deelnemende lede moet die beskikbaarheid en kontakbesonderhede van die Ombudsman bekendmaak aan:

8.1        polishouers tydens aansoekstadium en in tersaaklike periodieke mededelings;

8.2        eisers wanneer ‘n eis afgekeur word;

8.3        klaers wanneer ‘n klagte nie in die klaer se guns afgehandel word nie;

8.4        lede van die publiek op sy webwerf en by sy perseel.

 

9. Befondsing

Die deelnemende lede moet die heffings en saakkoste wat die Ombudsman vorder aan die Ombudsman betaal, soos en wanneer benodig.

 

10. Verslag

Die Ombudsman lewer voor of op 31 Mei van elke jaar in die openbaar verslag oor sy of haar bedrywighede gedurende die voorafgaande kalenderjaar.

Subscribe to our Newsletter