1. BORUMUWA

1.1 Borumuwa ba Motshirelletsi wa setjhaba ke ho amohela le ho tsotella ditletlebo kgahlanong le ditho tse lefellang morero le ho etsa diqeto mabapi le ditletlebo ka mokgwa wa ho kena dipakeng, ho kopanya, kgothalletso kapa pheello.

1.2 Motshirelletsi wa setjhaba o tla batla ho netefatsa hore:

1.2.1 O nka kgato a ikemetse hape ka maikemisetso ha a etsa diqeto ka tletlebo efe kapa efe e amohetsweng ebile a sa mamele ditaelo hotswa ho motho emong mabapi le bohato kappa boikwetliso ba maemo a hae a taolo;

1.2.2 O tla latela mehato e sa totobalang ya theko e tlase e senang leeme;

1.2.3 O boloka ka tekatekanyo maemo pakeng tsa batletlebi le ditho tse lefellang morero;

1.2.4 O arola boima hoya ka mabaka/ dintlha tsa tekatekano;

1.2.5 O baballa sephiri, ka mokgwa oo ho kgonahalang ho ka etsa jwaalo ebile e le taolong ya molao wa bosupa o ka tlase, mabapi le motletlebi ofe kapa ofe ya amohetsweng;

1.2.6 Ditho tse lefellang morero di nka mohato ka ntle le leeme hape ka ho tadimisisa ka bobedi lengolo le bomoya ba boitlamo pakeng tsa mekga le ho nehelana ka tshebetso e hlwahlwa ho bao ba tlamahaneng le bona.

2 LEBATOA

2.1 Taolong ho melao 2.2 le 2.3 ka tlase, Motshirelletsi wa setjhaba o tla amohela le ho tsotella tletlebo efe kapa efe ho tswa ho motshwari wa boikemisetso/ leano(Policy), Mohlahlami ka sehlooho kapa motsoari wa mafa, kgahlanong le setho se lefellang morero mabapi le thekiso mmarakeng,qetello,phetolelo,phethahatso kapa kgaolo ya efe kapa efe boitlamong ba kotara e telele ya boitshehetso e rekisitsweng mmarakeng kapa e amanang ka hara repaboliki ya Afrika borwa.

2.2 Motshirelletsi wa setjhaba ha a no amohela tletlebo:

2.2.1 Ha e, kapa ha eba ele, sehloohong sa tsamaiso ya lekgotla la dinyewe ebile e sa hulwa, kapa ha hona le kgonahalo ya hore nyewe e ka ritelwa, ke motletlebi ka nako eo eleng hore tletlebo e ntse ele ka tlasa boeletsi ba Motshirelletso wa setjhaba; kapa

2.2.2 Ha ebe e ne e ile ya lekanywa ke Motshirelletsi wa setjhaba, kantle le ha eba bopaki bo botjha bo amana le ditswantle tsa tekanyetso/pheello e neng e entswe pejana, bo se bo le teng ha mmamorao;kapa

2.2.3 Ha dilemo tse tharo kappa ho feta di se di fetile ho tloha ka letsatsi leo motletlebi a elelletsweng kapa a ne a tswanetse ho elellwa hore o ne a na le lebaka la ho tletleba ho Motshirelletsi wa sechaba, kantle le ha eba ho hloleha ho tletleba ka nako e beilweng e ne e le ka mabaka ao eleng hore, hoya ka monahano wa Motshirelletsi wa sechaba, motletlebi o ne a seke a beuwa molato.

2.3 Tletlebo ha e ya tlameha ho ama:

2.3.1 Ho kgaolwa ha tokoman ya boikemisetso/leano (Policy); kapa

2.3.2 Maemo a bolepo, ditefello tse ngotsweng, metheo le mekgwa eo leloko le lefellang morero le atsang kopo ho kotara e telele ya kgwebo ya boitshehetso/inshorense,ho kenyelletsa,empa ho sena ho lekanyetsa:

2.3.2.1 Mokgwa wa ho balwa ha boleng le boleng bo lefelletsweng ba leano le dipotsisong; kapa

2.3.2.2 Boemong ba ho lokolla tswala kapa moputso o entsweng boreledi wa leano, tsamaiso ya moputso le sekgahla sa moputso o amanyanang le leano le potsisong; kapa

2.3.3 Maemo a ditokomane tsa boitlamo tse hokahaneng, le tsamaiso ya lebatoa leo boitlamo bo amahantsweng.

Ha feela eba Motshirelletsi wa setjhaba a ka amohela le ho tsotella tletlebo ya mofuta oo ha eba a ena le mohopolo wa hore molemo wa tjhelete e eketsehang, ho motshwari wa tokomane ya leano ya tletlebang mabapi le tse ngotsweng ka hodimo e se maemong a matle ho ka phahamisa qeto ya pelaelo ya ho kopitsa kapa bohlaswa ka lehlakoreng la leloko le lefellang morero kapa hore ho se hlake ha dintho mabapi le dintho tse hutsweng ka hodimo di etsahetse.

3 MOHATO

3.1 Motshirelletsi wa setjhaba o tla amohela ditletlebo tse ngotsweng, a hule mmoko wa taba kappa keletso ya ditsebi jwalo kaha ho hlokahala le ho batla ho rarolla tletlebo ya mofuta ofe kappa ofe ka mokgwa wa ho kena bohareng, ho kopanya, ho kgothalletsa, ebang ho hlokeha, ka pheello/ tekanyo.

3.2 Pheello/ tekanyetso(determination) e boletsweng e ka nna ya eba ho:

3.2.1 Theola ho tsotella tletlebo;

3.2.2 Tswarela tletlebo hodimo, kaofela kappa karolwana ya yona kaofela;

3.2.3 Qhala tletlebo

3.2.4 Etsa molawana wa mehato kapa mokgwa wa bopaki;

3.2.5 Nehelana ka ditshenyehelo, ho sa kgathalletsehe hore pheello e entsweng tlasa molao 3.2.2 kapa 3.2.3, sebakeng sa pherekanyo ya dintho kapa bohloko kapa tahlehelo ya ditjhelete eo motletlebi a e sotlehetseng ka lebaka la phoso e etsahetseng, botsamaisi bo sa lokang ( ho kenyelletsa ho sebetswa ha ditokomane ho sa amoheleheng kappa tshebetso e sa nepahalang) ka lehlakoreng la setho se lefellang morero, ha feela e le hore boleng ba moputso oo bo sa fete dikete tse leshome le metso e mehlano(R30 000) kappa boleng bofe kapa bofe boo lekgotla la motshirelletsi wa setjhaba wa kotara e telele le ka bo pheellang/ lekanyetsa ka nako efe kapa efe;

3.2.6 3.2.6 Laela setho se lefellang morero, ka tlatselletso ho kgothalletso efe kapa efe kapa pheello e entsweng, ho lefa tswala ho motletlebi hodima boleng kaofela ka sekepele/ reiti ho tloha ka letsatsi le tsotelletsweng ka ho hloka leeme le ka tekatekano hoya ka mabaka.

3.3 Motshirelletsi wa setjhaba o na le bokgoni ba ho qhala tletlebo, kantle le ho e fetisetsa ho leloko le lefellang morero se amehang, ha eba ho shebahala ho yena, ka phetelo(imfomeishene) e tlatsitsweng ke motletlebi,hore:

3.3.1 Motletlebi o hloka mabaka a phetoho ya tswelopele; kapa

3.3.2 Motletlebi o latelletswe ka mokgwa o sa bontsheng ho tiiya, ho kopakopana kappa mokgwa wa kgatlapetso; kapa

3.3.3 Motletlebi ha a sotleha, ebile ha a bontshe ho tsoenyeha ka tlhopeho, ho hloka diphahlo kapa ho hlopheha moyeng kapa tahlehelo ya tjhelete ka hare ha polelo ya molao 3.2.5.

3.4 Ha eba motletlebi kappa setho se lefellang morero se hloleha ho kappa ho se dumele ho nehelana ka dintlha tse hlokahalang hoya ka kopo ya motshirelletsi wa setjhaba ka nako e lekanyeditsweng morero,Motshirelletsi o lokolleha ho ka etsa pheello ho dintlha tse tlabeng dile matsohong a hae.

3.5 Pheello e entsweng ke motshirelletsi wa setjhaba e tlebe e tlama leloko le lefellang morero se amehang.

3.6 Pheello e entsweng ke motshirelletsi wa setjhaba ha ena ho thibela motletlebi hore ka mora moo a nke mehato ya molao kgahlanong le leloko le lefellang morero ka tlhompho ya tletlebo ya mofuta ofe kapa ofe

3.7 Diphapanyetsano kaofela dipakeng, ka letsohong le leng, kantoro ya Motshirelletsi le motletlebi, ka ho le leng, kantoro le leloko le lefellang morero ka kamano ho tletlebo le ditokomane kaofela tse hlahisitsweng mabapi le yona, di tla nkwa ele monyetla hoya ka tumellano hape di tla ba tshirelletsong ya ho pepeswa bopaking, di tla bolokwa hoya ka mokgahlelo wa lekgotla la dinyewe kapa tumellano ya mekga e amehang.

4. PALLO/TAELO

Setlankana sa kamohelo ya tletlebo ke motshirelletsi wa setjhaba se qhelela ka thoko ditemana tsa nako ya boitlamo bo tshebetsong kapa lebelo la pallo ho ya ka meralo ya molao wa pallo( Act 68 ya 1969), ho tloha ka nako ya kamohelo ho fihlela tletlebo e qhadilwe ke Motletlebi ya amehang, e phehelletswe ke Motshirelletsi wa setjhaba kapa boipiletso bofe kapa bofe ho ya ka melao ena e seng e qhadilwe.

5. PHEELLO YA DIKGONAHALO TSA BONNETE

5.1 Motshirelletsi wa setjhaba o tla rarolla dikgohlano tsa matlole tsa nnete ka tekatekanyo ya dikgonahalo hape ka tadimisiso ho diketsahalo tsa boikarabelo.

5.2 Ha Motshirelletsi wa setjhaba a le monahanong wa hore matlole le diqeto tsa kgohlano tsa nnete ha di na ho rarolleha ka tekatekano ya dikgonahalo le tadimisiso ho ketsahalo ya boikarabelo, mekga e amehang e tla eletswa hore ha hona ho kgonahala hore e etswe ho qoba ho etsa e mong wa mekga thatohatsi.

5.3 Ho se latele molao 5.2, ha motshirelletsi wa setjhaba le mekga yohle e amehang e le ditumellanong hore tletlebo kapa matlole le diqeto tsa dikgohlano tsa nnete di ka fihlelwa ka nyewe ya bopaki,ho ka nna ha fihlellwa ka mokgwa oo.

5.4 Nyewe e boletsweng e ka nna ya tsoaroa ke Motshirelletsi wa setjhaba kapa motho ofe kapa ofe kapa batho ba kgethiloeng ho etsa jwalo ke Motshirelletsi wa setjhaba.

5.5 Nyeweng ya mofuta ona, ditaba kaofela tsa mehato kapa mofuta wa bopaki di tla fihlelwa ke Motshirelletsi wa setjhaba kapa motho emong ya kgethetsweng ho etsa jwalo.

6. BOIPILETSO

6.1 Motletebi kappa setho se lefellang morero ha ho sens kgotsofalo mabapi le pheello ya Motshirelletsi was setjhaba, kopo eka etswa ho Motshirelletsi wa setjhaba ho nehelwa nako ya ho ipiletsa kgahlanong le yona ho komiti lekgotla la ditletlebo.

6.2 Kopo ya mofuta oo e tla etswa ka nako ya kgwedi e le ngwe ho tloha ka letsatsi leo pheello e kgahlanong e entsweng ka lona.

6.3 Nako e jwalo ya boipelaetso e tla nehelwa.

6.3.1 Ha pheello kgahlanong le leloko le lefellang morero e kenyelletsa boleng bo dipakeng tse dikete tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano(R 250 000) kapa boleng bofe kapa bofe bo ka bolelwang ke lekgotla,ka nako efe kappa efe e fihletsweng; kappa

6.3.2 Ha Motshirelletsi wa setjhaba a le monahanong wa hore pheello kapa taba e ka sehloohong kgohlanong ke e nahanelang molemo wa setjhaba le tsa kgwebo; kappa

6.3.3 Ha Motshirelletsi wa setjhaba a le monahanong wa hore motletlebi ya hlonameng kapa leloko le lefellang morero le na le bokgoni ba ho tswelella bo utlwahalang ka pele ho lekgotla la boipiletso le nehetsweng ho shebana le ditletlebo/dikgohlano.

6.4 Leloko kapa maloko a lekgotla la boipiletso a tla kgethoa ke Motshirelletsi wa setjhaba ,ka tumello ya mekga yohle e amehang kappa, ho hloleheng ha tumello, modulasetulo wa lekgotla kapa, ha eba ho sa kgonahale hore a be teng, maloko a mabedi a komiti a sa amaneng le tsa kgwebo.

6.5 Motshirelletsi wa setjhaba o tla hlophisa pehelo ho tadimiswa ke lekgotla kapa komiti ya boipiletso.

6.6 Dintlha tsohle tsa mehato kapa mofuta wa bopaki di tla fihlelwa ke komiti/ lekgotla la boipiletso ka seqo.

6.7 Qeto ya lekgotla la boipiletso e tlaba yona ya ho qetela ebile ele ya mofuta o tlamang:

6.7.1 Ha motletlebi e le yena ya entseng boipiletso, ho mekga yohle e amanang le kgohlano;

6.7.2 Ha leloko le lefellang morero e le lona le entseng boipiletso, ho lona.

6.8 Ha motletlebi e le yena ya entseng boipiletso:

6.8.1 Ho ka nna ha hlokahala hore a beheletse boleng jwalo ka ha Motshirelletsi wa setjhaba a nahana ho loketse,polokelong e tsoanetseng ya boitshepi ya mmuelledi ya kgethilweng ke Motshirelletsi wa setjhaba;

6.8.2 Boleng ba mofuta oo bo tla bolokoa polokelong ya boitshepi ha ho sa ntse ho emetswe ditswantle tsa boipiletso;

6.8.3 Ha boipiletso bo, ka tadimisiso ya lekgotla la boipiletso bo bontsha nnete ebile motletlebi a tswelella, boleng bo tla kgutlisetswa ho motletlebi;

6.8.4 Ha boipiletso bo, ka tadimisiso ya lekgotla la ditletlebo bo sa bontshe kgonahalo ya ho tswelella, boleng bo tla sebediswa ke motshirelletsi wa setjhaba ho lefella, kaofela kapa bonyane, ditefello tsa ditsamaiso tse entsweng lekgotleng la boipiletso le ho kgutlisetsa e setseng ho motletlebi.

6.9 Ha leloko le lefellang morero e le lona le entseng boipiletso:

6.9.1 Boipiletso bo, ho ya ka tjhebo ya lekgotla la boipiletso bo bontsha nnete ebile leloko le tswelella, boleng ba ditefello tsa ditsamaiso tsa lekgotla la boipiletso bo tla lefellwa ke motshirelletsi wa setjhaba;

6.9.2 Boipiletso bo, ho ya ka tjhebo ya lekgotla la boipiletso bo sa bontshe kgonahalo ya ho tswelella, leloko le lefellang morero le tla tlameha ke ho jara ditefello tsa ditsamaiso tsa lekgotla la boipiletso.

7. KGAPELLETSO

7.1 Ha leloko le lefellang morero le ka hloleha kapa ho latola ho latela pheello e entsweng ke motshirelletsi wa setjhaba:

7.1.1 Le tla nehelwa tsebiso ke motshirelletsi wa setjhaba e tsamaisanang le pheello ya mofuta oo dipakeng tsa nako ya dibeke tse nne kappa nako efe kapa efe e kgetshwang ke motshirelletsi wa setjhaba;

7.1.2 Ho hloleheng kapa ho se dumeleng ho latela taelo ya tsebiso e nehetsweng, motshirelletsi wa setjhaba o tla nehelana ka raporoto ya ketsahalo eo kapa kgano ho modulasetulo wa kotara e telele ya boitshirelletso ya komiti ya batshirelletsi ba setjhaba(komiti).

7.2 Motshirelletsi wa setjhaba hodima moo:

7.2.1 A ka fihlela hore ke eng, ha ho na le letho, hore ke tswelwello e fe ya monyetla o ka nehelwang ho leloko le lefellang morero le amehang ho ka nehellana ka diketsahalo hore hobaneng mehato e ngotsweng ka tlase e sa lokelwa ke ho thehwa;

7.2.2 Ho bapatsa, ka mokgwa ofe kapa ofe oo motshirelletsi wa setjhaba a nahanang hore ho tshwanelehile, nnete ya ho hloleha kappa ho hana;

7.2.3 Ho kgaola kapa ho leleka, ka tumello ya badula ditulo ba lekgotla la komiti ka bobedi, boingodisoba leloko le lefellang morero le amehang; hape, ketsahalong eo,

7.2.4 Phatlalatso ya mokgwa ofe kapa ofe eo motshirelletsi wa setjhaba a nahanang hore e tshwanelehile, nnete ya kgaolo ya mofuta oo kapa kgaolo ya boingodiso ba mofuta oo.

8. PEHELO

Motshirelletsi wa setjhaba o tla nehellana ka pehelo phatlalatsa dipakeng tsa kotara ya pele ya selemo se seng le se seng ka diketsahalo tsa selemo se fetileng.

Subscribe to our Newsletter